top of page
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Érvényes [Május] 2020

 A jelen adatkezelési tájékoztatóval (a továbbiakban: „Tájékoztató”) a Q&C Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2100 Gödöllő, Köztársaság u. 30.; cégjegyzékszám: 13-10-042179; a továbbiakban: „Adatkezelő”) mint a Google Play Store-ban, valamint az Apple Store-ban elérhető és onnan letölthető, Q&C elnevezésű mobilalkalmazás (a továbbiakban: „Applikáció”) fejlesztője és üzemeltetője az alábbiakban tájékoztatja az Applikációt letöltő és alkalmazó felhasználót (a továbbiakban: „Felhasználó”) az Applikációban történő adatkezeléssel kapcsolatban a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel, így különösen az Európai Parlament és Tanács Általános (EU) 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: „GDPR”) összhangban.  Az Applikáció segítségével csatlakozhat, valamint beállításokat végezhet az Applikációval kompatibilis, az Adatkezelő által gyártott és forgalmazott víztisztító-, vízadagoló gépekhez (a továbbiakban: „Termékek”)

Jelen Tájékoztató kizárólag és kifejezetten az Applikációval kapcsolatos adatkezelési tevékenységére vonatkozik.

 

A Felhasználó az Applikációba történő regisztrációval kifejezetten elfogadja az Adatkezelő jelen Tájékoztatóját. A Felhasználó a regisztrációval továbbá kijelenti, hogy a regisztráció során az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő és személyiségi jogait nem sértik. A hibásan vagy hiányosan megadott adatokból adódó következményekért kizárólag a Felhasználó felel. Az Adatkezelő az adatokat és azok valódiságát nem ellenőrzi.

 

Jelen Tájékoztató folyamatosan elérhető az Applikációban.

 

Az Adatkezelő kifejezetten felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy amennyiben a jelen Tájékoztatóban foglalt valamely adatkezeléshez hozzájárulásukat adták, azt jogosultak bármikor visszavonni az Adatkezelő jelen Tájékoztató 1. pontjában rögzített elérhetőségein, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 1. Applikáció üzemeltetője és adatkezelő

 

Adatkezelő neve: Q&C Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 2100 Gödöllő, Köztársaság u. 30.

Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Köztársaság u. 30.

Cégjegyzékszám: 13-10-042179

E-mail cím: info@q-c.hu

Telefonszám: +36203555355

Honlap: www.qcwatercoolers.com

 

2. Fogalom-meghatározások 

 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 • adatfeldolgozó : az a természetes vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 • az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 • nyilvántartási rendszer a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 • adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3. Az adatkezelés alapelvei 

Az Adatkezelő felelős az alábbi alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.


(1) Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végeznie;

(2) Célhoz kötöttség

Az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés;

 

(3) Adattakarékosság

Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk

 

(4) Pontosság

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék

 

(5) Korlátozott tárolhatóság

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a GDPR-ban az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

 

(6) Integritás és bizalmas jelleg

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 

Az Adatkezelő akként nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglaltaknak megfelelően történik.

4. Az Adatkezelő az egyes adatkezeléseinek jogalapját, az adatkezelés célját, az érintetteket, a kezelt adatok körét és az adatkezelés időtartamát az alábbiakban foglalja össze:

 

4.1 Regisztráció során szolgáltatott személyes adatok

 

Annak érdekében, hogy az Felhasználó igénybe tudja venni az Applikáció által biztosított szolgáltatásokat, regisztrálnia kell az Applikációba.

Kezelt adatok

Név, e-mail cím, jelszó

Érintettek

Az Applikációt letöltő és az Applikációban regisztráló felhasználó

Adatkezelés jogalapja

 Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés)

 

A Felhasználó az önkéntes hozzájárulást Az Applikációban a „Regisztráció” feliratra kattintva megjelenő adatlap kitöltésével és az „Adatvédelmi Tájékoztató” melletti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg.

Adatkezelési időtartama

Hozzájárulás visszavonásáig, azaz a regisztráció törléséig.

 

A regisztráció törlését a Felhasználó bármikor jogosult kezdeményezni az Applikáción keresztül. Az Adatkezelő 15 (tizenöt) munkanapon belül köteles a Felhasználó kérésének eleget tenni és a regisztráció során megadott személyes adatokat törölni.

 

Az Applikáció törlése nem egyenlő a regisztráció törlésével. Ezért amennyiben Ön azért törli az Applikációt, mert nem szeretné azt használni a továbbiakban, ezzel egyidőben kérje személyes adatainak vagy regisztrációjának törlését is az Adatkezelőtől a jelen Tájékoztató 1. pontjában rögzítette elérhetőségeken.

Adatkezelés célja

Az Applikáció igénybevételéhez szükséges adatok megadása, a Felhasználó azonosítása

Adattovábbítás harmadik személy részére (címzett, cél, jogalap)

Adattovábbítással érintett személyes adat: Név, e-mail cím

 

Adattovábbítás címzettjei: Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló azon viszonteladó partnerek, akiktől az érintett a Terméket vásárolta.

 

Adattovábbítás célja: Személyre szabott, új szolgáltatások kifejlesztése; szolgáltatások, Termékek továbbfejlesztése

 

Adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés)

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba nem továbbítja.

4.2 A regisztrációt követően elérhető, a Termékekkel kapcsolatos technikai és műszaki információk

 

Az Applikáció a regisztrált Felhasználókról olyan adatokat tárol, amelyek összeköthetők a belépett Felhasználó személyes adataival, így az Adatkezelő az alábbiakban részletezett adatokat is személyes adatként kezeli.

Kezelt adatok

Termékekkel kapcsolatos technikai és műszaki információk (Termék egyedei azonosító kódjai, Termékek használati időpontja, időtartama és használati módja; hibák, műszaki statisztikák, tisztítások, karbantartások stb.).

Érintettek

Az Applikációba regisztrált Felhasználó

Adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása [).

 

A regisztráció törlését a Felhasználó bármikor jogosult kezdeményezni az Applikáción keresztül. Az Adatkezelő 15 (tizenöt) munkanapon belül köteles a Felhasználó kérésének eleget tenni és a regisztráció során megadott személyes adatokat törölni. A regisztráció és/vagy az Applikáció törlését követően a Termékkel kapcsolatos műszaki és technikai információk a továbbiakban nem lesznek összeköthetők a Felhasználó személyével, azaz ezen információk anonimak lesznek, azok által a Felhasználó többé nem lesz azonosítható.

Adatkezelési időtartama

Ön hozzájárulásának a visszavonásáig, azaz a regisztráció törléséig.

Adatkezelés célja

Személyre szabott, új szolgáltatások kifejlesztése; szolgáltatások, Termékek továbbfejlesztése

Adattovábbítás harmadik személy részére

Adattovábbítás címzettjei: Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló viszonteladó partnerek, akitől az érintett a Terméket vásárolta.

 

Adattovábbítás célja: Személyre szabott, új szolgáltatások kifejlesztése; szolgáltatások, Termékek továbbfejlesztése

 

Adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés)

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba nem továbbítja.

5. Tájékoztatás adatfeldolgozók igénybevételéről

Tárhelyszolgáltatással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Tárhelyszolgáltató megnevezése: Amazon Web Services, Inc
Tárhelyszolgáltató székhelye: 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210
Tárhelyszolgáltató telefonszáma: +1-206-266-4064 
Tárhelyszolgáltató honlapja: http://aws.amazon.com

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

A. TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Az Adatkezelő köteles Önnek tájékoztatást nyújtani az Adatkezelő által végzett adatkezelések legfontosabb jellemzőiről, vagyis az Adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről, adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a személyes adatok címzettjeiről, az egyes adatkezelések időtartamáról, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről, a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogáról, illetve amennyiben nem Ön az adatok forrása, úgy a személyes adatok forrásáról és az érintett személyes adatok kategóriáiról. 
 

B. HOZZÁFÉRÉS JOGA

 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;

 • az érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
   

C. HELYESBÍTÉSHEZ ÉS TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

 

Az Ön kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint - figyelembe véve az adatkezelés célját - az Ön erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Az Adatkezelő az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön az adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik;

 • az Ön személyes adatainak kezelése jogszerűtlen;

 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére gyermekek számára nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.

 

D. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

 

Az Ön kérelmére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha 

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • Ön a jogos érdeken vagy közérdekű célból végzett adatkezelés ellen tiltakozott; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.

 

 

E. AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha

 • az adatkezelés a GDPR szerinti hozzájáruláson vagy szerződésen, mint jogalapon alapszik vagy

 • az adatkezelés automatizált módon történik. 

 

F. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

 

Ön bármikor tiltakozhat a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű célból vagy jogos érdekből végzett adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

 

G. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen -ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

 • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás nem történik a Weboldalon keresztül az Adatkezelő által.

 

7. Jogok gyakorlásának keretei

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a jelen Szabályzat 6. pontjában felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

 Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, elérhetőségeit lásd a 8. pontban), és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

8. Az Ön jogorvoslati lehetőségei

 

A. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételi jog

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

 

A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Tel: +36 1 391 1400

Fax: +36-1-391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: http://naih.hu

 

B. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

C. Bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Ön a panasztételhez való jog sérelme nélkül jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

 

Az eljárást az Adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani. Amennyiben Ön nem Magyarországon rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel, az ilyen eljárás – az Ön döntése alapján megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

9. Tájékoztató módosítása

 

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató egyoldalú módosítására. A jelen Tájékoztató módosításai a közzétételkor lépnek hatályba.

bottom of page